Voetbalvereniging UDI’19 krijgt 200 zonnepanelen

Er worden in mei bijna 200 zonnepanelen gelegd bij voetbalvereniging UDI’19/CSU. “De vereniging wil het duurzaamste sportpark van Nederland worden en de aanleg van zonnepanelen past goed bij het imago van UDI’19”; aldus Frans Verwijst, voorzitter van de supportersclub. Deze 120 leden tellende club is initiatiefnemer van de panelen.

De zonnepanelen komen op het dak van de multifunctionele ruimte en de aangrenzende kleedkamers. Ze moeten jaarlijks zo’n 45.000 kWh opleveren, wat goed is voor een kwart van het totale stroomverbruik van het sportpark. Door middel van narrowcasting kan men zien hoeveel stroom er wordt opgewekt.

Subsidie

De kosten bedragen 50.000 euro, waarvan dertig procent wordt gesubsidieerd door het Rijk. De overige 35.000 euro wordt betaald door de supportersclub. “Het geld dat wij ieder jaar ophalen, moet op een zo breed mogelijke manier terugstromen naar de vereniging”, vertelt Frans Verwijst. “De aanleg van zonnepanelen zorgt voor revenuen voor UDI’19 en de vereniging wordt duurzamer. Een goede combinatie dus.” De belangrijkste bron van inkomsten van de supportersclub is de jaarlijkse rommelmarkt bij UDI’19, die dit jaar op 9 en 10 juni plaatsvindt.

De exacte plaatsingsdatum van de panelen is nog onbekend. “Het plaatsen van de panelen is niet zoveel werk, maar er moeten ook verschillende voedingskabels gelegd worden, waar wat meer tijd in gaat zitten. We hopen in mei aan de slag te kunnen”, aldus Verwijst. De aanleg veroorzaakt geen hinder voor bezoekers en spelers van het sportpark.

Van het aardgas af wordt flinke opgave voor nieuwe gemeentebestuurders

In de meeste gemeenten staat het onderwerp nog nauwelijks op de verkiezingsagenda: wonen zonder aardgas. Toch begint het de gemoederen al aardig bezig te houden. Het kan een verrassend onderwerp worden waar kiezers bij de komende gemeenteraadsverkiezingen hun stem door laten bepalen.

Als we van het aardgas af willen zal er ook vervangende energie moeten komen. Vaak is dat elektriciteit. En daarmee komt het plaatsen van windmolens weer op de agenda terug.

Meer windmolens

Samen met Citisens legde Duurzaamnieuws de vraag aan 8900 Nederlanders voor, of ze de bouw van meer windmolens in hun gemeente willen toestaan.

Gemiddeld vond 54% van de ondervraagden dat er meer windmolens in hun gemeente mochten komen. Opvallend is echter dat in steden, waar minder plaats is, er toch minder weerstand is tegen nieuwe windmolens: in de stad is 26% tegen, op het platteland 36%.

Eensgezinder was men over de vraag of woningeigenaren subsidie moeten krijgen om hun woning te verduurzamen. Daar was 72% van de ondervraagden het mee eens. Hier was geen verschil van mening tussen stedelingen en dorpsbewoners.

Ook Motivaction onderzocht de bereidheid om zonder gas te leven. Zij vonden dat de meeste Nederlanders meer voor- dan nadelen zien. ‘Goed voor het milieu’ is het meest genoemde het voordeel van gasloos wonen (46%). Verder geeft men aan dat een woning zonder gasaansluiting veiliger is (17%), gevolgd door het argument dat gasloos wonen goed is voor de portemonnee doordat wordt bespaard op energiekosten (13%). Bijna een kwart (23%) ziet geen voordelen van gasloos wonen.

Het nadeel dat door de meeste Nederlanders wordt genoemd, is elektrisch koken (29%). Dit wordt vaker genoemd dan de extra kosten die de overstap naar gasloos wonen met zich meebrengt (25%). De grootste groep (33%) ziet geen nadelen van gasloos wonen.

Henk Heinen, researchmanager Motivaction: “We hebben in het onderzoek de stelling ‘Als het aan mij zou liggen heb ik morgen een gasloze woning’ voorgelegd. Deze wordt door 22% onderschreven, wat laat zien dat de bereidheid om over te stappen hoog is. Echter, zitten we met z’n allen in een fase waarin er nog veel onduidelijkheid heerst over de kosten.”

Zonder aardgas, maar wel zonder kosten

 Uit het onderzoek blijkt dat de helft (51%) van de Nederlanders alleen de overstap naar gasloos wonen maakt als ze een tegemoetkoming ontvangen in de kosten. Meer dan een derde (39%) heeft de behoefte aan onafhankelijk advies over gasloos wonen. 30 procent verwacht informatie van de eigen gemeente omtrent gasloos wonen, direct gevolgd door de energieleveranciers (29%). 14 procent ziet hier ook rol voor de netbeheerders. Een meerderheid (62%) is niet bereid meer te betalen voor een gasloze woning. Bij een klein deel (4%) bestaat deze bereidheid wel, een derde van de Nederlanders (33%) twijfelt.

Een kwart van de deelnemers aan het onderzoek (25%) voelt niets voor gasloos wonen, noch voor nieuwbouw noch voor bestaande woningen.

Bron: Duurzaam Nieuws

Verplichting energielabel C voor kantoren

Energielabel C verplichting kantoren

Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. De definitieve wetgeving wordt nu voorbereid. Dat geldt ook voor de uitvoering van de regels, de naleving en de handhaving daarvan.

1 januari 2023

De energielabel C-verplichting voor kantoren gaat naar verwachting gelden vanaf 1 januari 2023. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Wel gelden er enkele uitzonderingen, waaronder:

  • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
  • Monumenten (Rijk/prov./gem.) *beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe
  • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

Energiebesparingsverkenner Kantoren

Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren kunt u een indicatie krijgen hoe u aan de Energielabel C verplichting kunt voldoen. De verkenner geeft inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Ook ziet u het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m2.

Energielabels voor kantoren

Check uw energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Ook maakt het duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Een energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van een pand en is tien jaar geldig. Check eerst uw energielabel op www.ep-online.nl. Met de tool Energiebesparingsverkenner Kantoren kunt u spelen met de mogelijkheden en zien wat het nemen van maatregelen doet met het energielabel.

Uw pand heeft energielabel A t/m C

Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Op dit moment zijn er verschillende financiële regelingen die u daarbij ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken.

Uw pand heeft een energielabel D t/m G

Kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. De verwachting is dat alle kantoren in 2030 gemiddeld energielabel A moeten hebben. Het is dus verstandig om een maatwerkadvies aan te vragen bij een erkend energieadviseur. Misschien kan uw pand daardoor direct de stap maken naar energielabel A of B.

Uw pand heeft geen label

Wanneer uw pand geen label heeft, gaat u in gesprek met een energieadviseur. Deze kan inschatten hoe energiezuinig uw gebouw is. Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan die een labelberekening maken. Hieruit komt het definitieve label; bij A t/m C zal de adviseur uw label registreren en uw pand afmelden.

Voldoet uw pand toch niet minimaal energielabel C? Neem dan onderstaande stappen. Dat geldt ook voor ieder pand waarbij de adviseur vooraf inschat dat deze niet aan label C voldoet.

In vier stappen naar energielabel C (of beter)

Heeft uw gebouw label D t/m G? Volg de volgende stappen om uw pand voor 2023 naar energielabel C te tillen.

Stap 1: Vraag een maatwerkadvies aan

Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook kan hij voor u de Erkende Maatregellijsten meenemen in zijn advies; dat zijn maatregelen waarmee u voldoet aan het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Laat u de aanbevolen maatregelen uitvoeren? Dan kunt u subsidie ontvangen voor het advies. Een maatwerkadvies wordt ook wel energieprestatieadvies (EPA) genoemd. Dit advies heeft niet automatisch een energielabel als gevolg. Als opdrachtgever kunt u afspreken ook een energielabel op te laten maken, dit kost vaak weinig extra.

Stap 2: Verken financiële regelingen

RVO.nl ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen, waaronder de subsidies:

  • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Stap 3: Voer de maatregelen uit

Voer de energiemaatregelen voor 2023 uit, om in ieder geval op energielabel C te komen. Kies hierbij indien mogelijk voor ‘no regret'-maatregelen. Dergelijke maatregelen dragen bij aan een energieneutraal kantoor en houden rekening met verdergaande aanpassingen in de toekomst. Zoals bijvoorbeeld genoeg ruimte om een installatie later aan te passen naar de stand van de techniek.

Stap 4: Laat een nieuw energielabel opstellen

Schakel opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen.

Veelgestelde vragen

Vragen over Energielabel C? Lees de veelgestelde vragen.

Inspiratie opdoen?

Benieuwd naar hoe andere kantooreigenaren de sprong naar energielabel C hebben gemaakt? Bekijk de praktijkvoorbeelden.

Duurzame energie in SDE+ wordt nog steeds goedkoper

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het najaar van 2017 vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) ondersteuning toegezegd aan 4.215 projecten. Opvallend is dat de kosten voor wind op land blijven dalen. Wat verder opvalt is de massale inschrijving door zonne-energieprojecten (zon-PV), met maar liefst 3.945 projecten.

Met de SDE+ levert het kabinet een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie. Samen met de partners van het Energieakkoord zet het kabinet de komende jaren grote stappen om de energievoorziening in Nederland verder te verduurzamen tegen zo laag mogelijke kosten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunt duurzaam opgewekte energie uit zon, wind, water, geothermie en biomassa in Nederland via deze SDE+ ronde met 6 miljard euro.

Minder subsidie nodig
Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds goedkoper, waardoor er steeds minder subsidie nodig is. De SDE+ versnelt die ontwikkeling, wat past in de lijn van het Regeerakkoord, waar wordt ingezet op de meest kostenefficiënte oplossingen. De regeling werkt als een veiling en stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij alle projecten en technologieën met elkaar concurreren. Dat lokt innovatie en kostenreductie uit; positief voor het klimaat én voor de energierekening van consumenten en bedrijven. Met name wind- en zonne-energie is de afgelopen jaren fors goedkoper geworden.

De SDE+ is bedoeld voor onder meer windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben. Dat is nodig, omdat hernieuwbare energieopwekking nu vaak nog duurder is dan energie uit fossiele bronnen. Met de SDE+ biedt het kabinet de stabiliteit en zekerheid die nodig is om langjarige investeringen in hernieuwbare energieprojecten aan te gaan.

34.000 projecten sinds 2008
Sinds 2008 zijn via de SDE en SDE+ circa 34.000 subsidiebeschikkingen voor duurzame energieprojecten verstrekt. Circa 41% van deze projecten is inmiddels gerealiseerd, 33% van de projecten is in de ontwikkelings- of bouwfase. Als alle projecten gerealiseerd zijn leveren ze in totaal 195,4 PJ aan duurzame energie per jaar. De SDE+ regeling kent strenge voorwaarden voor energieopbrengst, financiering en eist spoedige realisatie. Om die reden is bij 25% van de projecten de subsidiebeschikking alsnog ingetrokken. Ontwikkelaars waarvan de aanvraag is afgewezen, kunnen in volgende rondes een verbeterde aanvraag indienen.

Meer informatie
Alle SDE+ projecten uit de najaarsronde 2017 zijn te bekijken op de interactieve kaart van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de regeling namens het ministerie van EZK uitvoert.

Bron: Duurzaam nieuws

Project Zon op Bedrijven in Bernheze

Bernheze – Vijf bedrijven in Bernheze kregen subsidie toegekend voor het plaatsen van zonnepanelen. Wethouder Rien Wijdeven kwam deze grootverbruikers bij Van de Rakt Timmerwerken BV bedanken voor hun deelname aan het project, want vaak doet goed voorbeeld goed volgen. Een goede stap om de ambitie te verwezenlijken om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn.

Begin dit jaar kregen de vijf bedrijven in de gemeente Bernheze, te weten Heerkens Groente & Fruit BV, Bouwbedrijf Gebrs. van Herpem BV, Lunenburg Events & More, Van de Rakt Timmerwerken BV en Machinaal Timmerbedrijf Van Heertum BV, te horen dat aan het  SDE-subsidie werd toegekend, in het kader van het stimuleren van duurzame energieopwekking. Via de vijf gemeente Bernheze werden deze vijf SDE-aanvragen gecoördineerd, waarbij Ralf Klop van Groene Groei een grote bijdrage leverde bij de subsidie aanvragen. De subsidietoekenning betrof in totaal bijna 3.000 zonnepanelen, goed voor een totale energieopwekking van 670 MWH per jaar. Ter vergelijking, dit is voldoende stroom om ruim 190 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

De gemeente Bernheze heeft de ambitie om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. Om deze ambitie te bereiken moeten inwoners, bedrijven, verenigingen en gemeente in 2020 30% van hun elektriciteit duurzaam opwekken en het energieverbruik fors verminderen. Andere bedrijven, met grootverbruikaansluiting kunnen hier ook gebruik van maken. 

Eerste Meter Check wordt uitgevoerd bij Best Wool Carpets

Best Wool Carpets, een innovatieve tapijtenfabriek, is energieneutraal door de aanschaf van zonnepanelen. De dak van de productiehallen zijn hiermee belegd. Hoewel zij tevreden zijn over de installatie en de opbrengst, via SDE+, is er voor onduidelijkheid over de opwek, de teruglevering en het interne verbruik. Er zijn moeilijk te verklaren meterafwijkingen geconstateerd; de Bruto Productie Meters, de hoofdverdeler en de bij de omvormer geleverde monitoring laten onverklaarbare verschillen zien. Zowel de leverancier van de installatie als de klant kunnen de verschillen niet verklaren. Om deze rede is besloten om via Platform Groene Groei een Meter Check af te nemen. Deze wordt afgenomen door Jasper Meinema, adviseur bij Yesenergie, partner van Platform Groene Groei.

Jasper “Deze Meter Check gaat licht in de duisternis brengen. Bij de Meter Check worden alle metingen gedurende een periode van een paar weken gecontroleerd, worden facturen nagetrokken van de netwerkbeheerder, het meetbedrijf en het energiebedrijf. Via een optische schouw wordt gezocht naar eventuele fouten in de aanleg van de installatie. Ook wordt gekeken naar het sluipverbruik, eventueel te grote aansluitwaardes of teveel afgedragen energiebelasting. Veel facturen blijken in de praktijk fouten te bevatten die tot een periode van 5 jaar terugvorderbaar zijn. De resultaten van deze Meter Check worden over een drietal weken gepresenteerd aan de klant, met een verbeter of herstelplan”.